Het niet nakomen van een opgelegde verplichting wordt ook wel plichtsverzuim genoemd. Ook het overtreden van voorschriften of het niet doen of nalaten wat een goede werknemer behoort te doen, is plichtsverzuim. Hiermee komt de integriteit van de medewerker binnen uw bedrijf in het geding.

Wanneer meldt u dit?

Voorbeelden van ongewenst gedrag en integriteitsschendingen die u kunt melden zijn:

• Belangenverstrengeling;
• Misbruik of lekken van informatie;
• Discriminatie;
• Pesten op de werkvloer (bijvoorbeeld beledigende opmerkingen, vloeken/schelden, of het structureel buitensluiten van mensen).
• (Seksuele) intimidatie (zoals lichamelijke aanraking, maar bijvoorbeeld ook verbale of non-verbale bedreiging en ongepaste opmerkingen).
• Strafbare feiten zoals diefstal, fraude of corruptie. Lees hier wat de impact is van bedrijfsfraude en -diefstallen op uw overig personeel.

Vermoedens van integriteitsschendingen kunnen intern bij een vertrouwenspersoon worden gemeld via de zogeheten klokkenluidersregeling. Mocht u zelf één van bovenstaande punten in uw organisatie opmerken, of heeft u een (anonieme) melding gekregen van een klokkenluider, dan is het zaak om hier actie op te ondernemen.

Direct actie bij vermoeden van schending integriteit

Neemt u geen overhaaste beslissingen en zorg dat u goed nadenkt over de te maken stappen. Meestal wordt er door de organisatie een vooronderzoek ingesteld. Met dit onderzoek wordt getracht de betrouwbaarheid van de melding aan te tonen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door middel van interviews met betrokkenen, onderzoeken van de administratie, observatie of digitaal onderzoek. Afhankelijk van de melding, uiteraard. Het is van belang dat u dit onderzoek zo zorgvuldig mogelijk uitvoert. Uit dit onderzoek kan een conclusie komen dat er een feitenonderzoek noodzakelijk is. Dit is het geval als er voldoende aanleiding is om precies te weten wat er gebeurd is (waarheidsvinding).

Heeft u hulp nodig?

Wij ondersteunen u graag bij het integriteitsonderzoek van A tot Z. Neemt u contact met ons op voor een gratis adviesgesprek, zodat we samen tot een maatwerk oplossing voor uw situatie kunnen komen.